รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
StatPress
Visits today: 7

กำหนดการพิธีการไหว้ครูประจำปี 2556

สำนักพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งประกาศวันพิธีการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการพิธีการไหว้ครู

Leave a Reply