การจัดการความรู้ด้านเภสัชเวท

Knowledge Management Of Pharmacognosy HCU

นโยบายการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ของคณะเภสัชศาสตร์ มีนโยบายสำคัญ 3 ข้อ คือ กระตุ้นให้เกิดการจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรในคณะฯเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาด้านการวิจัย และจัดการความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ

การจัดการความรู้ด้านเภสัชเวท ทางเข้า >>>>คลิกที่นี่<<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Copyright © 2011 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.