การฝึกงานผลัด 3 (ภาค 2/2554)

การฝึกงานผลัด 3

นักศึกษารหัส 49 ระยะเวลาการฝึกงานเริ่ม 3 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2554 (รวม 5 สัปดาห์)

นักศึกษารหัส 50 ระยะเวลาการฝึกงานเริ่ม 3 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2554 (รวม 7 สัปดาห์)

เรื่อง การเลือกแหล่งฝึกงานทางคณะฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Copyright © 2011 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.