ดาวน์โหลด

+โบรชัวร์คณะเภสัชศาสตร์ มฉก.

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่อง การคำนวณค่าการชำระครีแอทินีน (Creatinine Clearance) และปรับขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง (Download)

+แบบบันทึกการฝึกงาน (ดาวน์โหลดเอกสาร)

+เอกสารแสดงรายการสารเคมีทางเครื่องสำอางของกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม Cosmetic Stock in June 2012

+รูปแบบการเขียนรายงานโครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2556 (PDF)

หน้าปก cover, บทคัดย่อ abstract, สารบัญ contents, บทที่ 1 chapter 1, ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง reference, ตัวอย่างการเขียนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา advisor name

+template รายงานโครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2556 (Word)

หน้าปก cover, บทคัดย่อ abstract, สารบัญ contents, บทที่ 1 chapter 1, เอกสารอ้างอิง references

Theme: Overlay by Kaira Copyright © 2011 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.