ผู้บริหารและบุคลากร

คณบดี : รศ. ดร.จันทรา ชัยพานิช

ผู้ช่วยคณบดี : รศ.ดร.รัตนา อินทรานุปกรณ์

ผู้ช่วยคณบดี : ผศ.ศิรประภา ทับทิม

ผู้ช่วยคณบดี : ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท

 1. อ.ดร.นวลตา ม่วงน้อยเจริญ
 2. ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต
 3. ผศ.ชาญชัย สาดแสงจันทร์
 4. อ.สักก์สีห์ คุณวิภูศิลกุล
 5. อ.ดร.กนกภรณ์ สวัสดี
 6. ผศ.เพ็ญพรรณ อัศวกุล
 7. รศ.พวงแก้ว ลัคนทิพพร
 8. ผศ.ดร.รัตนา อินทรานุปกรณ์
 9. อ.ดร.อรัญญา จุติวิบูลย์สุข
 10. อ.อรภา สกุลพานิชย์
 11. อ.ยาจิต ศรีวิโรจน์
 12. พลตรีหญิง ศิริพร พันธุวนิช
 13. อ.จิรัฐติกาล ไม้จีน
 14. อ.สุวรรณา จารุนุช
 15. อ.ชุติพันธ์ หนูสุก

 

กลุ่มวิชาเภสัชเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม

 1. อ.ดร.ประศาสน์ เจริญพานิช
 2. อ.ดร.ปวีณา ว่องตระกูล
 3. อ.ดร.สุนีย์ ชาญณรงค์
 4. อ.ธวัชชัย ทิพย์ทินกร
 5. อ.ดร.วารุณี ลี้สัจจะกูล
 6. ผศ.มัณฑนา ภาณุมาภรณ์
 7. อ.เปรมชัย เอี่ยมศิรินพกุล
 8. อ.ชวาลินี อัศวเหม
 9. รศ.ฤดี เสาวคนธ์
 10. อ.หรรษา มหามงคล
 11. อ.ปารภัทร โศภารักษ์
 12. อ.พอใจ รัตนปนัดดา
 13. อ.วรัญญา เนียมขำ
 14. อ.ดร.วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล

 

กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

 1. อ.มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรี
 2. อ.ปยุต ถาวรสถิตย์
 3. อ.ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก
 4. อ.ดร. วิรัตน์ ทองรอด
 5. อ.ดร.ศรัณย์ กอสนาน

 

กลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

 1. ผศ. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
 2. ศ.นพ. บุญเจือ ธรณินทร์
 3. อ.ดร. ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์
 4. รศ.ดร.ประสาน ธรรมอุปกรณ์
 5. อ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ
 6. อ.อธิรัตน์ อำนวยผล
 7. รศ.ดร.นพ.ปราโมทย์ ธีรพงษ์
 8. อ.ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล
 9. อ.รุ้งนภา มีศรีผ่อง
 10. อ.พศิน หัสดำ
 11. ผศ.ศิรประภา ทับทิม
 12. อ.ขัตติยะ มั่งคั่ง
 13. อ.ณิณ ประพงศ์เสนา
 14. อ.นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล
 15. อ.ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์

 

อาจารย์ประจำศูนย์ยา มฉก.

 1. อ.อธิรัตน์ อำนวยผล

 

เจ้าหน้าที่

 1. น.ส.วิไลพรรณ ลีปรีชานนท์
 2. น.ส.กรวิภา สิริธนรัตนไพศาล
 3. นายชัยวิชิต รัตนมะณี
 4. น.ส.ประภาพรรณ บุตรชาติ
 5. น.ส.จารนัย ถาวร
 6. น.ส.วันดี เพิ่มพร
 7. น.ส.มยุรี จานแสน
 8. นายบุญแรม อักษรแป้น
 9. น.ส.ปิยะฉัตร พึ่งคง

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติประสบความสำเร็จอย่างมากในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา. ในฐานะที่เป็นภาควิชาที่มีนักศึกษามากที่สุดคณาจารย์จึงทุ่มเทในการสอนนักศึกษาให้เป็นเภสัชกรที่มีความสามารถในอนาคต.

นอกเหนือจากการเรียนรู้ที่มีคุณภาพแล้วห้องสมุดของภาควิชายังมีหนังสือเรียนและโมดูลต่างๆมากมายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และอธิบายความรู้ในสาขาของตนได้. ศิษย์เก่ายังสามารถยืมโมดูลที่ผ่านมาได้ฟรี สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือนำ ID มาจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจะตรวจสอบฐานข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้อง.

นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกดูเว็บไซต์ของเราเพื่อเข้าถึงบทความทางวิชาการเกี่ยวกับร้านขายยาเกือบร้อยบทความได้ฟรี.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาควิชาของเราและทำความรู้จักกับผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติด้านล่าง!

คณะเภสัชศาสตร์: โครงสร้างองค์กร

รองคณบดี ศ. จันทรชัยพานิช

เธอเป็นคนที่สูงที่สุดในองค์กร. จันทราชัยพานิชทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 33 ปีแล้ว หลังจากสำเร็จการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ในช่วงอายุ 20 ปีเธอเริ่มอาชีพในฐานะนักการศึกษาทันที.

ตั้งแต่ยังเด็กศ. จันทราชัยพานิชอยากเป็นครู แต่ความหลงใหลในเภสัชศาสตร์ของเธอมีชัยเมื่อเธอเลือกหลักสูตรที่จะเรียนในวิทยาลัย.

เธอใฝ่หาเภสัช แต่ใจของเธอปรารถนาที่จะสอนคนอื่น ตอนนี้เธอใช้ชีวิตตามความฝันของเธอทั้งคู่ รองคณบดี. จันทราชัยพานิชปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ทางเภสัชศาสตร์.

จันทราไชยพานิชเริ่มต้นจากการเป็นคณาจารย์สามัญ อย่างไรก็ตามความหลงใหลในการสอนและความรักในงานของเธอทำให้เธอเก่งในสายงานและไปถึงจุดที่เธออยู่ตอนนี้. หลังจากสอนเพียง 2 ปีเธอก็ได้เป็นหัวหน้าทีมในกลุ่มอาจารย์แล้ว. หลายปีผ่านไปและเธอก็กลายเป็นเก้าอี้ ตอนนี้เธอเป็นคณบดีที่เคารพนับถือของวิทยาลัยแพทยศาสตร์.

ผู้ช่วยคณบดี: รศ. รัตนาอินทรานุปกรณ์

ตามขั้นตอนของคณบดีรศ. จันทราชัยพานิชผู้ช่วยคณบดี: รศ. ศ. รัตนาอินทรานุปกรณ์เป็นหนึ่งในพนักงานรุ่นเก๋าในวิทยาลัยแพทยศาสตร์. ปัจจุบันทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 28 ปีและยังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน.

นอกจากนี้เธอยังเข้าร่วมคณะในช่วงอายุ 20 ปีและเนื่องจากความอุตสาหะและความทุ่มเทต่องานของเธอทำให้เธอเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในมหาวิทยาลัย.

นางสาวรัตมาอินทรานุปกรณ์เป็นที่รู้จักในฐานะศาสตราจารย์ที่มีความเมตตาห่วงใยและมีเมตตา แม้ว่าเธอจะเป็นครูที่มีน้ำใจ. แต่เธอก็เคร่งครัดกับกำหนดเวลาและนักเรียนของเธอก็รู้ว่าจะไม่ใช้ประโยชน์จากความมีน้ำใจของเธอ.

คุณรัตนาอินทรานุปกรณ์จบการศึกษาเภสัชศาสตร์เช่นกัน. แต่เธอทำงานเป็นพนักงานของ บริษัท เป็นครั้งแรกหลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลัย. ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะไล่ตามความปรารถนาที่แท้จริงของเธอซึ่งก็คือการสอน. ตั้งแต่นั้นมาเธอก็ยังไม่เสียใจกับการเปลี่ยนอาชีพเพราะการสอนไม่ได้ทำให้เธอขาดอะไรนอกจากพรและความสมหวังในชีวิต.

เธอได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในพิธีมอบรางวัลประจำปีและตรงต่อเวลาตลอดอาชีพการสอนของเธ.

ผู้ช่วยคณบดี: ผศ. ศ. ศิรประภาทับทิม

ผู้ช่วยคณบดี: ผศ. ศ. ศิรประภาทับทิมจบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์และทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นเวลา 15 ปี. คุณมักจะเห็นเธอที่สำนักงานคณบดีเพราะเธอดูแลแผนกต้อนรับ.

นอกจากนี้เธอยังเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาต่างๆในเภสัชศาสตร์และเป็นที่รู้จักในเรื่องความเข้มงวดมากกว่าผู้ช่วยคณบดี: รศ. รัตนาอินทรานุภาพกร. แม้ว่าเธอจะเป็นคนเคร่งเครียด. แต่นักเรียนหลายคนก็ยังต้องการเข้าชั้นเรียนเพราะทักษะการสอนที่แข่งขันได้. ในความเป็นจริงแล้วนักเรียนส่วนใหญ่ของเธอจะกลายเป็นผู้มีรายชื่อคณบดีทุกภาคการศึกษาหลังจากเข้าชั้นเรียน.

ความมุ่งมั่นของเธอที่จะเป็นศาสตราจารย์ด้านการแข่งขันได้ปูทางไปสู่ตำแหน่งปัจจุบันของเธอ นอกจากนี้เธอยังเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่จะเป็นคณบดีคนต่อไปในอนาคต. ความสามารถในการสอนของเธอทำให้นักเรียนหลายคนรักและเคารพเธอ. เธอเชื่อว่าเธอต้องเข้มงวดในระหว่างชั้นเรียนเพื่อกำหนดเส้นแบ่งระหว่างเธอกับนักเรียน. แต่เมื่อชั้นเรียนจบลงเธอจะกลายเป็นที่ปรึกษาที่ใจดีซึ่งพวกเขาสามารถหันหน้าเข้าหาได้ตลอดเวล.

ผู้ช่วยคณบดี: ผศ. อาจารย์วิชาจันทร์วิทยานุชิต

ผู้ช่วยคณบดี: ผศ. อาจารย์วิชาญชาญวิทยานุชิตเป็นผู้ชายคนเดียวในคณะผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยแพทยศาสตร์. เขาสำเร็จการศึกษาด้านเทคนิคการแพทย์และศึกษาเภสัชศาสตร์หลังจากนั้น ปัจจุบันทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18 ปีและยังได้รับคัดเลือกให้เป็นคณบดีคนต่อไปในอนาคต.

คุณวิชาญชาญวิทยานุชิตเป็นอาจารย์ที่เข้มงวดเพราะต้องการให้นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันและทำงานหนักเพื่อบรรลุความฝัน. เขาเชื่อว่าด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทำงานหนักขึ้นและตั้งเป้าให้สูงขึ้นในสาขาเภสัชศาสตร์.

นอกจากนี้เขายังเชื่อว่าทัศนคติและความคิดที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นในการประสบความสำเร็จในชีวิต ตราบใดที่นักเรียนยังคงมุ่งมั่นและจริงจังในงานฝีมือของพวกเขาพวกเขาก็จะประสบความสำเร็จอย่างไม่ต้องสงสัยในความพยายามใด ๆ.

เภสัชเคมีและเภสัชวินิจฉัย

ครูดร. นวลตาเมืองน้อยเจริญ

อาจารย์ดรนวลตาม่วงน้อยเจริญปัจจุบันเป็นหัวหน้าแผนกเภสัชเคมีและเภสัชวินิจฉัย. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภายใต้การดูแลของคณะเภสัชศาสตร์.

เธอทำงานที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นเวลา 19 ปีแล้วและมีพัฒนาการในหน้าที่การงานอย่างมาก.

ตามความเป็นจริงเธอเริ่มต้นจากการเป็นอาจารย์ตามสัญญาในมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากผลงานที่โดดเด่นของเธอเธอจึงได้เข้าเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ทันที. เธอเริ่มสอนในช่วงอายุ 20 ปีและเพื่อเพิ่มพูนความรู้และก้าวสู่ตำแหน่งปัจจุบันเธอจึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก.

ดร. นวลตาเมืองน้อยเจริญเป็นที่รู้จักในเรื่องความเกรงใจในชั้นเรียน แต่ก็เหมือนกับอาจารย์คนอื่น ๆ นักเรียนของเธอไม่กล้าที่จะพลาดกำหนดเวลา สำหรับเธอเส้นตายคือเส้นตาย.

จากข้อมูลของดร. นวลตาเมืองน้อยเจริญการส่งออกที่ไม่สมบูรณ์ย่อมดีกว่าการไม่ผ่านอะไรเลย.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัยศรัทธาแสงจันทร์

ต่อจากดร. นวลตาเมืองน้อยเจริญรองอธิการบดีฝ่ายเภสัชเคมีและเภสัชวินิจฉัยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัยศรัทธาแสงจันทร์. เขาอายุน้อยที่สุดในบรรดาศาสตราจารย์ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลงานที่โดดเด่นของเขาเขาจึงได้รับตำแหน่งรองประธานาธิบดีในแผนกของเขาทันที.

จบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์และทำงานที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นเวลา 5 ปีที่ผ่านมา. เขาเป็นศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดและเร็วที่สุดที่จะได้รับตำแหน่งนี้ในประวัติศาสตร์ของภาควิช.

เกือบจะอายุเท่า ๆ กับนักเรียนส่วนใหญ่พบว่าเขาเป็นคนที่เข้าหาง่ายเข้าง่ายและใจดีชั้นเรียนขอ. งเขายังเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนและเป็นที่รู้จักในเรื่องสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สดใสและเอื้ออำนวยที่เขาส่งเสริมภายในห้องเรียน. เขาทำให้แน่ใจเสมอว่าชั้นเรียนของเขาไม่น่าเบื่อดังนั้นนักเรียนจึงสามารถเรียนรู้ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์.

ในทางกลับกันนี่คือรายชื่อศาสตราจารย์ทั้งหมดในแผนกเภสัชเคมีและเภสัชวินิจฉัย:

 • ครูศักดิ์ศรีคุณวิภูศิลปกุล
 • ครูดรกนกพรสวัสดี
 • ผศ. เพ็ญพรรณอัศวกุล
 • รศ. พวงแก้วลัคนาทิพพร
 • ผศ. ดร. รัตนาอินทนุปกรณ์
 • อาจารย์ดรอรัญญาชุติวิบูลย์สุข
 • ครูอรอาภาสกุลพาณิชย์
 • ครูยชิตศรีวิโรจน์
 • พลตรีหญิงศิริพรพันธุวณิช
 • ครูจิรัชติกาลจีนไม้
 • ครูสุวรรณาจารุนุช
 • ครูจุติพันธุ์หนูสุข

 

กลุ่มเภสัชเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหการ

นำโดยอาจารย์ประศาสน์เจริญพานิชภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชและกลุ่มเภสัชอุตสาหการอยู่ภายใต้การดูแลของคณะเภสัชศาสตร์. ด้วยความที่อาจารย์ประศาสน์รับใช้มหาวิทยาลัยมาเกือบ 12 ปีได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องต่างๆภายใต้แผนกนี้.

รองอธิการบดีคืออาจารย์ปวีณาวงศ์ตระกูลซึ่งเริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเมื่ออายุเพียง 26 ปี นี่คืออาจารย์คนอื่น ๆ ในแผนกนี้:

 

 • ศาสตราจารย์ดร. สุนีย์ชาญณรงค์
 • ครูธวัชชัยทิพย์ทินกร
 • อาจารย์วารุณีลี้สัจจกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนาภาณุมาภรณ์
 • ครูเปรมชัยเอี่ยมศิรินพกุล
 • ครูชวาลลินีอัศวเหม
 • รศ. ศ. ฤดีเสาวคนธ์
 • ครูหรรษามหามงคล
 • ครูภรภัทรโสภารักษ์
 • ครูปริศนารัตนปานนัดดา
 • ครูวรัญญาเนียมคำ
 • ดร. วันวิสาข์คุณาวัฒนกุล

กลุ่มงานเภสัชกรรมสังคมและการบริหาร

ในขณะเดียวกันอาจารย์ในภาควิชาเภสัชศาสตร์กลุ่มสังคมและบริหาร:

 • ครูม ณ ฑิราบำรุงกิจทวีศรี
 • ครูปยุตถาวรสถิตย์
 • ครูปิยวรรณวงศ์บุญหา
 • ดร. วิรัชทองรอด
 • อาจารย์ดร. ศรัณย์โกสน

กลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

กลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมยังเป็นหน่วยงานที่ดูแลโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. นี่คือรายชื่ออาจารย์ที่ทำงานภายใต้แผนกนี้:

 

 • ผศ. ศ. นิตยวรรณกุลวรรณ
 • บุญชวนธนรินทร์
 • อาจารย์ดร. ณัฐชยาเชาธนพัฒน์
 • รศ. ศ. ดร. ประสารธรรมโคตร
 • อาจารย์ดร. อรนิภาวงศ์ศิลาโชติ
 • ครูอธิรัตน์อำนวยผล
 • รศ. ปราโมทย์ธีรพงศ์
 • ครูธีรวุฒิพงศ์เศรษฐไพศาล
 • ครูรุ่งนภามีศรีพงศ์
 • ครูพศินหัสดำ
 • ผศ. ศ. ศิรประภาทับทิม
 • ครูขัตติยะมังคล
 • ครูนินทราพงศ์เสนา
 • ครูนิธิดาภัทรธีรกุล
 • ครูณัฐนันท์หล่อสุวรรณรักษ์

 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราซึ่งคุณจะพบโมดูลข้อมูลคณะกิจกรรมประกาศและรายละเอียดการติดต่อของเรา.

Theme: Overlay by Kaira Copyright © 2011 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. All Rights Reserved.