รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
StatPress
Visits today: 26
3
2
1
<< >>

เอกสารแนะนำคณะ

งานสัปดาห์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับศูนย์ยา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558  ณ ลานหน้าศูนย์ยา มฉก.ภายใต้คำขวัญ ” เรื่องยาและสมุนไพรวางใจเภสัชกร “  กิจกรรมประกอบด้วยการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และภาวะอ้วนลงพุง  การตรวจหาสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร  การจัดบอร์ดให้ความรู้เกียวกับสมุนไพร การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฉลากยา เป็นต้น

เฉลิมฉลอง 100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์

เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์  ศศภท. ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี ขึ้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http:///www.pharm.chula.ac.th/100rx

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “โครงการรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อสังคม ครั้งที่ 2″

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “โครงการรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อสังคม ครั้งที่ 2″ ประจำปี 2555 ณ งานประชุมใหญ่ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)

1380541_635625909793304_128509836_n2

ข่าวประชาสัมพันธ์

- กองแผนและพัฒนา ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 15.30 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะจัดโครงการสัมมนา “การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการจัดการระบบยาในโรงพยาบาล” (ซึ่งเป็นการฝึกงานที่สภาเภสัชกรรมได้กำหนดให้นศ ที่เรียนสาขาหลักด้าน pharm care และสาขาเน้นด้านโรงพยาบาลได้ฝึกปฏิบัติ) โดยคณะฯ ได้เรียนเชิญวิทยากร 4 ท่านมาให้แนวคิดและมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการฝึกงานดังกล่าว กำหนดจัดงานวันพุธที่ 18 กันยายน 56 ระหว่างเวลา 8.30-15.00 ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ  มฉก.จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวนี้

ขอแสดงความยินดี

ตามที่ศูนย์วัฒนธรรม จัดโครงการประเพณีรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารชินโสภณพนิช สวนสุขภาพนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งส่ง น.ส.นฤพร ลิ้มเนียม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 560646 เข้าร่วมประกวดนางสงกรานต์ได้รับรางวัลชนะเลิศ